Privacy policy

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ความเป็นส่วนตัวของลูกค้ามีความสำคัญมากสำหรับร้าน You love fishing  เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่านโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวนี้จะสะท้อนความมุ่งมั่นขององค์กรณ์ ในเรื่องการดำเนินการด้านข้อมูล เช่น เก็บรวบรวม การจัดเก็บรักษา เผยแพร่ และใช้ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าอย่างปลอดภัยและเป็นธรรม นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวนี้ทำให้ลูกค้ามั่นใจที่จะใช้บริการของเรา และเพื่อให้คุ้มครองสิทธิของลูกค้าได้ดีขึ้น เราจึงได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวของร้าน youlovefishing เพื่ออธิบายแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวในรายละเอียด โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เพื่อให้เข้าใจว่า ร้าน You love fishing เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลที่เกี่ยวกับบัญชีของลูกค้า หรือการใช้งานบริการของลูกค้าอย่างไร ซึ่งเมื่อลูกค้าได้ยินยอมให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลในการใช้บริการผ่านเว็บไซต์ ทางร้าน You love fishing ถือว่าลูกค้าได้อ่านและเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวของร้าน You love fishing เป็นอย่างดีแล้ว อนึ่ง นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ได้บังคับใช้กับลูกค้าของเว็บไซต์ของร้าน You love fishing ซึ่งได้รับการยินยอมอย่างถูกต้อง“ในฐานะลูกค้า ผู้ใช้บริการ และ/หรือเจ้าของบัญชีผู้ใช้งานที่ได้สมัครสมาชิค หรือ ลงทะเบียนใช้งานผ่านเว็บไซต์ร้าน You love fishing” โดยจะต้องปฎิบัติตามนโยบายดังนี้

ก. ยินยอมให้ไซต์เก็บรวบรวม ใช้งาน เปิดเผย และ/หรือดำเนินการกับเนื้อหา ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและข้อมูลของผู้ใช้ตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว

ข. ตกลงและยอมรับว่าสิทธิการเป็นเจ้าของในข้อมูลของผู้ใช้เป็นของ ร้าน You love fishing และของคุณร่วมกัน

ค. จะไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้ต่อบุคคลภายนอก ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือยินยอมให้บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลของผู้ใช้ของท่านโดยไม่ได้รับความยินยอมจากร้าน You love fishing เป็นลายลักษณ์อักษรก่อน

1. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัว

เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลใดไว้บ้าง?

 • ชื่อ นามสกุล
 • ที่อยู่อีเมล
 • วันเกิด
 • ที่อยู่ตามบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ต
 • ที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงิน
 • ที่อยู่สำหรับการจัดส่ง
 • รายละเอียดบัญชีธนาคารและข้อมูลการชำระเงิน
 • หมายเลขติดต่อ
 • หมายเลขบัตรประชาชนหรือหมายเลขพาสปอร์ต
 • เพศ
 • ประวัติการสั่งซื้อ
 • ประวัติการแชท
 • ที่อยู่อินเทอร์เน็ตโปรโตคอล (IP)
 • ข้อมูลอื่นใดเกี่ยวกับลูกค้าเมื่อผู้ใช้ลงทะเบียนเข้าใช้บริการหรือไซต์ของเราและเมื่อผู้ใช้ใช้บริการหรือไซต์ รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับวิธีการใช้บริการหรือไซต์ของลูกค้า
 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่ลูกค้าอาจให้แก่เราผ่านทางไซต์

ร้าน You love fishingจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อใด?

 1. เมื่อลูกค้าเข้าถึงและ/หรือใช้บริการหรือไซต์ของเรา หรือลงทะเบียน และ/หรือสมัครบัญชีผู้ใช้กับเรา
 2. เมื่อลูกค้าติดต่อกับเรา ผ่านทางโทรศัพท์ (ซึ่งจะได้รับการบันทึก) แพลตฟอร์มสื่อทางสังคม และอีเมล
 3. เมื่อลูกค้าส่งแบบฟอร์ม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง แบบฟอร์มการสมัครหรือแบบฟอร์มอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา ไม่ว่าจะแบบออนไลน์หรือแบบฟอร์มเป็นเอกสาร
 4. เมื่อลูกค้าทำข้อตกลงใดๆ หรือให้เอกสารหรือข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อระหว่างลูกค้ากับเรา หรือเมื่อลูกค้าใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา
 5. เมื่อลูกค้าใช้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือติดต่อกับเราผ่านไซต์หรือใช้บริการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การใช้ผ่านคุกกี้ ซึ่งเราอาจปรับใช้เมื่อลูกค้าใช้บริการหรือเข้าถึงไซต์
 6. เมื่อลูกค้าดำเนินธุรกรรมผ่านบริการของเรา
 7. เมื่อลูกค้าให้ความคิดเห็นหรือคำร้องเรียนแก่เรา
 8. เมื่อลูกค้าลงทะเบียน เข้าทำสัญญา และ/หรือเข้าร่วมในการแข่งขัน และ/หรือกิจกรรมส่งเสริมการขายซึ่งรวมถึงกิจกรรมส่งเสริมการขายร่วมกับหุ้นส่วนและ/หรือบริษัทในกลุ่มของเรา
 9. เมื่อลูกค้าเข้าเยี่ยมชมหรือใช้เว็บไซต์
 10. เมื่อลูกค้าเชื่อมต่อบัญชีของลูกค้ากับเว็บไซต์
 11. เมื่อลูกค้าส่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่เราด้วยเหตุผลใดก็ตาม

นโยบายดังกล่าวข้างต้นไม่ได้อ้างไว้โดยละเอียดถี่ถ้วนและเป็นเพียงตัวอย่างทั่วไปเมื่อเราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับลูกค้า

1.1 บัญชีผู้ใช้ของลูกค้า
1.2 คุกกี้

เพื่อใช้การทำงานบางอย่างของบริการ ลูกค้าจะต้องสร้างบัญชีผู้ใช้ซึ่งจะต้องให้ลูกค้าส่งมอบข้อมูลส่วนตัวบางอย่าง เมื่อลูกค้าลงทะเบียนและสร้างบัญชี เราจะต้องให้ลูกค้าเตรียมชื่อ ที่อยู่อีเมล ชื่อผู้ใช้ที่ลูกค้าตั้งขึ้น เราอาจต้องสอบถามข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับลูกค้า เช่น หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล ที่อยู่สำหรับจัดส่งสินค้า ข้อมูลบัญชีธนาคาร อายุ วันเกิด เพศ และผลประโยชน์อื่นใด ทั้งนี้ เมื่อทำการเปิดใช้งานบัญชี ลูกค้าจะเข้าระบบได้ภายใต้ชื่อบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านที่ลูกค้ากำหนดขึ้นเอง ซึ่งชื่อไอดีผู้ใช้และรหัสผ่านนั้นจะช่วยให้ลูกค้าเข้าใช้งานและรักษาบัญชีผู้ใช้ของลูกค้าเองอย่างปลอดภัย

คุกกี้เป็นองค์ประกอบขนาดเล็กที่ส่งจากเว็บไซต์ไปยังเบราว์เซอร์ของลูกค้าที่ถูกจัดเก็บไว้บนอุปกรณ์ของลูกค้า คุกกี้มีการใช้ในหลายวัตถุประสงค์ รวมถึงการแสดงเนื้อหาที่เหมาะสมที่สุดตามความสนใจและกิจกรรมของท่านเกี่ยวกับบริการ ประมาณการและรายงานขนาดของกลุ่มเป้าหมายและจำนวนผู้เข้าชม และทำวิจัย ประเมินผลเพื่อพัฒนาบริการ ลูกค้าสามารถตั้งค่าอุปกรณ์ของลูกค้าเพื่อแสดงความประสงค์ในการยอมรับหรือปฏิเสธคุกกี้ ถ้าลูกค้าปฏิเสธคุกกี้ทั้งหมด ลูกค้าจะไม่สามารถใช้บริการได้ครบสมบูรณ์ อย่างไรก็ตาม การใช้งานคุกกี้จะไม่เชื่อมโยงข้อมูลที่จัดเก็บในคุกกี้กับข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าระหว่างการเข้าใช้งานบนเว็บ You love fishing (https://www.youlovefishing.com)

1.3 ข้อมูลการเข้าใช้งาน

เพื่อวัตถุประสงค์ในการติดตามการใช้บริการเราจึงจัดเก็บรวบรวมข้อมูลประเภทต่างๆ ดังต่อไปนี้

 • อินเทอร์เน็ตโพรโทคอล (“ไอพี”) หมายเลขไอพี แอดเดรส (IP Address)
 • โดเมน เซิร์ฟเวอร์ ข้อมูลการเข้าชม
 • ประเภทคอมพิวเตอร์
 • ประเภทเว็บไซต์ และ/หรือ โปรแกรมเบราว์เซอร์ที่ใช้
 • แหล่งอ้างอิงที่ทำให้ลูกค้าเข้าถึง และ/หรือเข้าใช้เว็บ You love fishing
 • ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานระหว่างเบราว์เซอร์ของท่านกับปันโปรเว็บไซต์
1.4 การดูและดาวน์โหลดเนื้อหาและโฆษณา

เมื่อคุณท่องเว็บเพจต่างๆ โดยใช้อุปกรณ์ของคุณ ขณะที่คุณเข้าชมเนื้อหาและโฆษณาและเข้าใช้งานซอฟต์แวร์อื่นๆ บนไซต์ของเราหรือผ่านบริการ ข้อมูลเดียวกันส่วนใหญ่จะถูกส่งมาถึงเรา (รวมถึงที่อยู่ IP ระบบปฏิบัติการ) คอมพิวเตอร์จะส่งข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหา การโฆษณาที่ดูหรือซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งโดยบริการและเว็บไซต์และเวลาให้แก่เรา

1.5 ข้อมูลที่รวบรวมโดยบุคคลภายนอก

ไซต์ของเราใช้ Google Analytics ซึ่งเป็นบริการวิเคราะห์เว็บที่ให้บริการโดย Google, Inc. (“Google”) Google Analytics ใช้คุกกี้ ซึ่งเป็นไฟล์ข้อความที่เก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้เพื่อช่วยเว็บไซต์วิเคราะห์วิธีการใช้งานของผู้ใช้ ข้อมูลที่คุกกี้สร้างขึ้นเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ (รวมถึงที่อยู่ IP ของคุณ) จะถูกส่งและจัดเก็บบนเซิร์ฟเวอร์โดย Google ในประเทศสหรัฐอเมริกา Google จะใช้ข้อมูลนี้เพื่อประเมินการใช้งานเว็บไซต์ รวบรวมรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมที่เกิดขึ้นในเว็บไซต์สำหรับผู้ให้บริการเว็บไซต์ และให้บริการด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของเว็บไซต์และการใช้งานอินเทอร์เน็ต Google ยังอาจส่งข้อมูลนี้ให้แก่บุคคลภายนอกตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้ หรือเมื่อบุคคลภายนอกดังกล่าวดำเนินการประมวลผลข้อมูลในนามของ Google ทาง Google จะไม่เชื่อมโยงที่อยู่ IP ของคุณกับข้อมูลอื่นที่ Google เก็บรักษาไว้

2. การคุ้มครองและเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

เราจะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 1. ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าถูกจัดเก็บรักษาไว้ในเซิร์ฟเวอร์ที่ป้องกันด้วยรหัสผ่านและมีความปลอดภัย และมีเพียงเจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ บริษัทใช้เทคโนโลยีการเข้ารหัสลับตามมาตรฐานอุตสาหกรรมสำหรับการรับและโอนข้อมูล (https) และข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าที่ส่งให้ร้าน You love fishing
 2. เว็บไซต์ที่มี https จะเพิ่มความปลอดภัยในการรับส่งข้อมูลให้กับเรามากขึ้นในขณะที่เราทำธุรกรรมออนไลน์ เพราะ https จะช่วยปกป้องข้อมูลสำคัญที่ส่งออกจากคอมพิวเตอร์ของเราผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเข้าไปยังเซิร์ฟเวอร์ของหน้า ร้านออนไลน์ ทำให้อาชญากรคอมพิวเตอร์ไม่สามารถนำข้อมูลไปใช้งานได้ แต่สำหรับเว็บไซต์ส่วนใหญ่ที่ใช้ http อาชญากรคอมพิวเตอร์จะสามารถขโมยข้อมูลที่ถูกส่งจากคอมพิวเตอร์ของเราไปยังเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ (เซิร์ฟเวอร์ของหน้าร้านออนไลน์) ได้อย่างง่ายดาย อย่างไรก็ตาม ลุกค้ายอมรับและตกลงว่าลูกค้าจะต้องเก็บรักษารหัสผ่าน และข้อมูลที่ใช้ในการสมัครสมาชิกบัญชีผู้ใช้งานไว้เป็นความลับและปลอดภัยเฉพาะตัวของลูกค้าเท่านั้น และไม่เปิดเผย หรือกระทำการใด ๆ ที่อาจทำให้ผู้อื่นทราบรหัสผ่าน และ/หรือข้อมูลดังกล่าว

ติดต่อเรา

หากลูกค้าต้องการขอเข้าถึงหรือแก้ไขข้อมูลหรือข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า หรือหากลูกค้าต้องการเลิกรับอีเมลหรือบริการต่างๆจากทางร้าน หรือหากลูกค้ามีคำถาม ข้อร้องเรียน หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของทางร้าน ทางร้านยินดีให้ลูกค้าติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของร้าน Youlove fishing โดยส่งอีเมลมาที่  [email protected] หรือโดยติดต่อผ่านหน้าติดต่อเรา

การเปลี่ยนแปลงนโยบายส่วนบุคคล

You love Fishing ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ตัดทอน นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว อย่างไรก็ดี โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า ลูกค้ามีหน้าที่ติดตามการแก้ไขเปลี่ยนแปลงต่างๆ อยู่เสมอบนเว็บไซต์หรือทางเพจ You love fishing ในหน้าที่แสดงนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวนี้ และภายหลังการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแล้ว หากลูกค้ายังคงใช้บริการของทางร้านต่อเนื่อง ให้ถือว่าลูกค้าได้อ่านและเข้าใจ และยอมรับตามนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงนี้ด้วยแล้ว  ทั้งนี้กรณีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ตัดทอน นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวอันเป็นสาระสำคัญ ทางร้านจะพิจารณาตามสมควรแต่เพียงผู้เดียว เพื่อแจ้งทางเว็บไซต์

วัตถุประสงค์ของการรวบรวมข้อมูล

วัตถุประสงค์ (“Purposes”) ของการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ลูกค้าได้ให้ไว้กับYoulovefishing จะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • เพื่อช่วยจัดการการทำรายการธุรกรรมของลูกค้าได้สมบูรณ์ และเพื่อยืนยันสถานะสมาชิกของ ลูกค้าเกี่ยวกับการบริการลูกค้าหรือโปรแกรมสิทธิพิเศษต่างๆ
 • เพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงด้านการตลาด ผลิตภัณฑ์ และการบริการให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้า
 • เพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร และโปรโมชั่นได้
 • เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการทำความเข้าใจและวิเคราะห์ด้านการขายและการตลาดให้ตรงกับความต้องการและความชื่นชอบของลูกค้า
 • เพื่อใช้สำหรับขั้นตอนการให้บริการลูกค้า
 • เพื่อส่งอัพเดทเกี่ยวกับสินค้า ข่าวสาร งานอีเว้นท์ รวมถึงสิทธิพิเศษ ของรางวัล และโปรโมชั่นต่างๆจากทาง Youlovefishing
 • เพื่อนำมาพัฒนาด้านการให้บริการ และเพื่อพัฒนาคุณภาพในการให้บริการและตอบสนองต่อคำติชมของลูกค้า

Youlovefishing จะไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากลูกค้าเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ขณะเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าว อย่างไรก็ตาม Youlovefishing อาจใช้ข้อมูลนั้น (โดยไม่มีการระบุเป็นรายบุคคล) เพื่อรวบรวมข้อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับจำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ปริมาณการขาย และข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะการนาวิเกตของผู้เยี่ยมชมในเว็บไซต์ของ Youlovefishing

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า